قیمت گذاری فناوری
, , , ,

ارزش گذاری فناوری

/
ارزش گذاری فناوری ارزش گذاری فناوری یکی از اقدامات مهم در مرحله ب…
بهینه سازی طراحی چند موضوعی
, ,

طراحی و بهینه سازی چند موضوعی multidisciplinary design optimization

/
بهینه سازی طراحی چند موضوعیMDO یک فرآیند مدرن طراحی است که تاثیرات متقا…
, , , ,

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

/
در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟ توسعه فناوری مقدم بر توسعه محصول است. و…