#4957
محمد درزی
میهمان

سلام آقا،
می توان از همان نانو فیلتر به عنوان فیلتر داخلی استفاده کرد.
نظر یکی از افراد مطلع : میتوان دریچه ای زیر در ماشین داخل رکاب درست کرد که هوا را به داخل بکشد و از ظریق کانالی به صندوق عقب ببرد و تصفیه کند و از همان طرف هوا را خارج کند.