#4804
admin
مدیرکل

به نظر شما در تصاویر زیر از چه متدی برای خلق این ایده ها استفاده شده است؟
چه راه هایی شما می توانید پیشنهاد کنید تا قیمت تمام شده کمتر شود؟
در کجا بیشتر کاربرد دارد؟ نمایشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها ، محل های عمومی و یا غیره.