در این بخش فناوری های احصاء شده در کشور را به نمایش می گذاریم.

شما به راحتی می توانید از سبد فناوری های اکتساب شده محصولات خودتان را ارتقا و بهبود دهید.

شما می توانید با پدیدآوران فناوری ها آشنا و تماس بگیرید.

مزایا معرفی محصولات و فناوری های احصا شده در گروه تحقق محصول به شرح ذیل است:

*توسعه شبکه های ارتباطی بین توسعه دهندگان، مصرف کنندگان و پشتیبان کنندگان فناوری (توسعه تعادلات دانش ضمنی به ضمنی) توسط گروه تحقق محصول

*ایجاد نظام آموزش بهره برداران و ارائه گواهینامه توسط گروه تحقق محصول

*استانداردسازی محصولات توسط تولیدکنندگان

*تایید سیستم کیفیت تولید محصولات توسط گروه تحقق محصول بر اساس استانداردهای ارائه شده به سازمان های تولیدی

*توسعه نظام تبادل و به اشتراک گذاری فناوری توسط دارندگان فناوری ها در بخش صنعتی داخل و خارج کشور و    راه اندازی فن بازار با همکاری سازمان ها.

*شناساندن و ترویج فرهنگ به کارگیری فناوری های نو ظهور در صنایع و توسعه دهندگان فناوری توسط دهندگان و حمایت کنندگان فناوری.

*همکاری در ثبت اختراعات و نوآوری احصاء شده توسط گروه تحقق محصول.

*پایش فناوری های بکار گرفته شده در سازمان ها بر اساس چرخه عمر فناوری با هماهنگی گروه تحقق محصول

*ارزیابی بهره روری (کارایی و اثربخشی) سرمایه گذاری های انجام شده و فناوری های معرفی شده.

به منظور تحقق اهداف با تاکید بر سیاست های پیش گفته شده و در یک رویکرد فرآیندی و یکپارچه نگر، نقش ها، مسولیت ها و جهت گیری سازمانی و ملکردی در امر توسعه فناوری استخراج شده است که جهت اطلاعات بیشتر می توانید با گروه تحقق محصول تماس بگیرید.

قیمت گذاری فناوری