#4579
admin
مدیرکل

مراحل تحقق ایده به محصول همانطور که بیان شد به ترتیب شامل مراحل زیر است.
1-نیازسنجی (در این مورد توضیح داده شد)
هدف از اجرای این فاز ارائه پیشنهاد فنی است. سه بعد اساسی این فاز بررسی نیازهای عملیاتی، نیازهای فنی و هزینه های اجرایی پروژه است. خروجی این فاز پیوست اولیه قرارداد با مشتری است.
2-فاز طراحی مفهومی:

ادامه دارد…….