یکی از توانمندی های کلیدی رقابت در دنیای کنونی، «توانمندی های فناورانه» می باشد. صنایع و شرکت های طراح و دانش بنیان با استفاده از توانمندی های فناورانه و ترکیب آن با دیگر توانمندی های خود می توانند نسبت به خلق قدرت و رقابت متمایز به شرکت های بزرگ دنیا اقدام نمایند. بر این اساس در گروه تحقق محصول به منظور ارتقای اثربخش تصمیمات خود در فرآیند دستیابی به توانمندی های فناورانه به دنبال رویکردهای نظام مند جهت پاسخ به اهداف و چشم انداز خود بوده که حاصل این رویکرد ها پیدایش سلسله اصطلاحات و روش هایی اعم از «پویش»، «پایش»، «شناسایی و ارزیابی»، «پیش بینی»، «هوشمندی و یا آگاهی» و «دیده بانی» فناوری در فصلنامه تحقق محصول شده است.

از صاحبنظران، کارشناسان و اندیشمندان گرامی دعوت به عمل می آید مقالات تالیفی، ترجمه ای یا گردآوری خود را مطابق محورهای ذکر شده و ویژگی نشریه علمی-ترویجی و  علمی-پژوهشی تنظیم و آن را ارسال نماید.

مقاله برگزیده هر شماره ضمن تقدیر از نگارنده در شماره بعدی معرفی خواهد شد.

فصلنامه تحقق محصول دارای مجوز به شماره ۷۸۸۶۶ از وزارت ارشاد-مطبوعات می باشد.

شرایط پذیرش مقالات

مدیر مسئول و داور :

حسین آقایی عطا

 با توجه به تغییرات در تیم هیئت علمی و هیئت تحریریه، اعضای هیئت علمی جدید اعلام می گردد و همچنین از سامانه ای اختصاصی برای ثبت مقالات و داوری رونمایی می گردد.

شرایط پذیرش و ساختار مقاله برای فصلنامه تحقق محصول :

دانلود فایل راهنمای نویسندگان در قالب فایل : راهنمای نویسندگان

دانلود فایل راهنمای نویسندگان در قالب فایل pdf: راهنمای نویسندگان

ثبت نام جهت دریافت فصلنامه تحقق محصول