یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت در چرخه طراحی و توسعه، تصمیم گیری پیرامون انتخاب شکل سازمانی آن است. بررسی محققان نشان می دهد که عوامل سازمانی، فنی و نیاز مشتری و بازاریابی، عوامل موفقیت در دستیابی به محصول جدید هستند. لذا مدیریت گروه تحقق محصول در سازماندهی، عوامل سازمانی، متغیرهای فنی و نیاز مشتری و چگونگی کنش متقابل آنها را مد نظر قرار داده است.

گروه تحقق محصول در این سازماندهی قادر است هر گونه ایده ای را (در فرآیند خود) به سرعت تبدیل به محصول نماید و در زمان معین، توانایی واکنش و پاسخگویی مناسب به نیاز مشتری را داشته باشد.

نقاط قوت کلیدی ما در خلق و توسعه محصولات شامل موارد ذیل می باشد :
 • چند تخصص بودن رشته ای
 • اجرای روش های کارآمد و ابزار
 • فرآیندهای استاندارد، پایدار
 • راه حل های نوآورانه

Flyer_Entwicklung_de_23102012.indd

طراحی سیستمی الکترونیک

some easy to build electronics projects for beginners and experimenter..

.

..

.

مکانیک مهندسی سیستم

ph-me-pdm-product-data-mining

.

.

.

تست مهندسی سیستم

تایید صلاحیت

مدیریت پروژه

طرحریزی پروژه

 • زمان
 • منابع
 • هزینه

کنترل پروژه

 • تحلیل روند هزینه
 • تحلیل روند مایلستون ها
 • بازنگری

الکترونیک

زمینه های تخصص

 • جانمایی سیستم ها
 • برق قدرت
 • قطعات القایی
 • شبیه سازی
 • چرخه عمر مهندسی
 • ایمنی کاربردی

ابزار و نرم افزار

 • HyperLynx
 • Quartus II
 • Micro-Cap
 • MATLAB
 • Simplorer
 • Tessy
 • PLECS
 • QA-C
 • FloTHERM
 • Vector CANoe

مکانیک

زمینه های تخصص

 • شبیه سازی: حرکتی، جنبشی، حرارتی، جریان، نوری
 • محاسبات مکانیکی
 • مواد: فلز، پلاستیک، ترکیبات کامپوزیتی و …
 • استفاده از فن آوری اتصالات جدید
 • نمونه سازی سریع

ابزار و نرم اقزار

 • SolidWorks
 • Pro Engineer / Creo
 • Catia V5
 • Pro Mechanica
 • Pro Mechanism
 • Simpack
 • Flow Simulation
 • Moldflow
 • OptisWorks
 • CETOL 6 Sigma
 • IDF-Schnittstelle

کیفیت

طرحریزی کیفیت

 • تحلیل مشخصات فنی
 • استاندارد
 • ارزیابی ریسک
 • بازنگری طراحی
 • طراحی FMEA و مسیر های جایگزین
 • طراحی برای ساخت DFM
 • طراحی برای مونتاژ DFA
 • طراحی برای هزینه DFC
 • طراحی برای استانداردسازی DFS
 • طراحی برای قابلیت اطمینان DFR

ابزار

 • رابط های برنامه کاربردی DFX
 • رابط های برنامه کاربردی FMEA

تایید و صلاحیت محصول

 • تست های الکترونیکی و مکانیکی
 • تست سیستم
 • تست شرایط محیطی
 • شبیه سازی
 • تست عمر

ابزار

 • طرحریزی جامع تست TEMP
 • محیط Matlab / Simulink
 • LabVIEW
 • TestStand