اولین دوره “طراحی محصول” در این گروه به صورت آموزش الکترونیکی برگزار می گردد.

همچنین امکان برگزاری به صورت سمینار یا آموزش در محل کار شما محیا می باشد.

توجه۱: در صورت ثبت نام گروهی حداقل ۵ نفر ۱۰ درصد تخفیف و بیش از ده نفر ۲۰ درصد تخفیف در هزینه کارگاه در نظر گرفته خواهد شد.

توجه ۲: دوره های ذیل برای اعضای نخبگان ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها  ۱۰ درصد تخفیف ارائه می نماید.

طراحی محصول

=========================================

فصل ۱ – تعاریف طراحی

=========================================

۱-۱- طراحی

۱-۲- فناوری

۱-۳- محصول

۱-۴- پروژه تحقیقاتی

۱-۵- پروژه طراحی

۱-۶- نوآوری

۱-۷- سایر تعاریف

=========================================

فصل ۲ – رویکردهای جدید به طراحی

=========================================

۲-۱- تفکر تحلیلی

۲-۲- تفکر ترکیبی

۲-۳- تفکر سیستمی

۲-۴- مقایسه

=========================================

فصل ۳ – معرفی مدل های طراحی در تکوین محصول

=========================================

۳-۱- مدل افزایشی

۳-۲- مدل آبشاری

۳-۳- مدل مارپیچی

۳-۴- مدل وی

۳-۵- مقایسه

۳-۶- سایر مدل ها در سالهای اخیر

=========================================

فصل ۴ – فرآیند طراحی

=========================================

۴-۱-مدیریت

 • ریسک
 • پیکره بندی
 • تعاملات
 • ساختار
 • سازماندهی
 • کنترل پروژه
 • مستندسازی

۴-۲-فرآیند طراحی

 • بازاریابی
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • امکان پذیری
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • طراحی کلان
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • طراحی مفهومی و امکانسنجی
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • طراحی مقدماتی یا نهایی
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • طراحی تفضیلی
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • ساخت
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • تست زیر مجموعه ها
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • مونتاژ
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • یکپارچه سازی نهایی
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • تست نهایی
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • تحویل دهی
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی
 • تولید و پشتیبانی محصول
 • تعریف
 • فعالیت کلیدی
 • ورودی
 • خروجی

۴-۳-مهندسی معکوس

=========================================

فصل ۵ – متدولوژی طراحی

=========================================

۵-۱- مدل استاندارد خودرو سازی APQP

۵-۲- iso

۵-۳- مهندسی سیستم

۵-۴- agile

۵-۵- متدهای طراحی در خودرو سازی های آسیا،اروپا،آمریکا

=========================================

فصل ۶ – مثال ایده تا محصول

=========================================

طراحی محصولات با رویکرد مدل سازی ترکیبی

یکی از مهمترین گام های طراحی یکپارچه «مدلسازی ترکیبی» است، به این معنا که با در نظر گرفتن یک بازه از پارامترها و متغیرهای طراحی به مدلسازی محصولات پرداخته شود. بدین منظور لازم است یک مدل برای طراحی محصولات توسعه داده شود. در این مدل مشخصات محصولات مبتنی بر الزامات مهندسی سیستم ، الزامات استانداردی در طراحی محصولات بررسی می شود. مدلِ توسعه داده شده و یا متدولوژی تدوین شده ، مسیری است که یک گروه طراحی به منظور طراحی یکپارچه ای از محصول باید بپیماید.

طراحی پلتفرم محصولات پیچیده

راحی محصولات با سطح پیچیدگی بالا به لحاظ ساختار و شاکله ی آن، طراحی مبتنی بر سعی و خطا بوده که در حلقه های طراحی مشخصی، ویژگی های محصول استخراج می شوند و سیستم ها و کرایی انها تعیین می گردد. امروزه روش صحیح طراحی را «طراحی یکپارچه» می شناسند به نوعی که با در نظر گرفتن قیود، پارامترها و متغیرها، طراحی برآورد کننده تمام حالات محصول مورد نیاز باشد.

از طرفی استراتژی های اهرمی متغییر بالا ، استراتژی هایی هستند که به شرکت قابلیت دستیابی به رشد سریع و تنوع بالا را می دهند، بدون آنکه هزینه و پیچیدگی مربوط به شرکت را افزایش دهند. کلید استراتژی های اهرمی متغییر بالا ، تفکر پلتفرم است.

تفکر پلتفرم به فرآیند تعیین و به کارگیری مشترک سازی بین پیشنهاد های شرکت، اهداف محصول و فرآیمد خلق و محصولات پیشنهادی است. لذا باید ابعاد مختلف تفکر پلتفرم در زمینه طراحی محصول مورد بررسی قرار گیرد.

نقشه راه یا ره نگاشت

در فضای کنونی کسب وکار که پیچیدگی و تحولات مداوم از ویژگی های بارز آن است، سازمان ها بدون در نظر گرفتن عوامل متغیر محیطی و ارایه ی تصویری از آینده نمیتوانند در بازار رقابتی و متحول به سلامت ادامه ی مسیر دهند. تصمیم گیری ها در چنین شرایطی نیازمند نوعی از آینده نگری و پیش بینی است که این آینده نگری باید چندوجهی و فراگیر باشد و به نوعی ابعاد مختلفی را دربرگیرد. نقشه ی راه به عنوان یکی از ابزارهای آینده نگاری سعی دارد که با در نظر گرفتن همزمان این ابعاد، ترسیمی از فضای حرکتی سازمان در آینده ارایه دهد. این فضای و R&D حرکتی سازمان که دربرگیرنده ی ابعاد مختلفی مانند فناوری، محصول، بازار، برنامه های منابع است، مهمترین فناوری های تأثیرگذار بر آینده ی سازمان را مشخص کرده و هدایت سرمایه گذاری های سازمانی را به سمت این مزیت های رقابتی سوق میدهد. از اینرو نقشه ی راه سعی دارد که با پیوند دادن توسعه ی فناوری با نیازمندی های مشتریان، شرایط لازم را برای توسعه ی محصولات مناسب براساس دیدگاه های گروه های ذینفع فراهم کرده و مسیرهای اولویت دار توسعه ی فناوری در سازمان را مشخص کند.
استفاده از ابزارهایی مانند نقشهی راه که سعی دارند آیندهی سازمان را براساس تحلیلی از گذشته و نگاه به آینده های اولویتدار ترسیم کنند، به شکلگیری تفکر راهبردی در سازمانها کمک فراوانی کرده و با ارایهی تصویری از آینده، گزینهها و راهکارهای مختلف را در یک فرایند تعاملی (تعامل با ذینفعان) به مدیران راهبردی سازمان ارایه میکنند. محدودیت های منابع در سازمان ها و تحولات و پیچیدگی های محیطی، شرایطی را ایجاد میکند که اولویتهای فناوری سازمان در تعامل نزدیک با ذینفعان تعیین شده و هدایت منابع سازمان بهصورت هدفمند انجام شود.
با توجه به استفاده ی گسترده از ابزارهایی مانند نقشه ی راه در سطح سازمان ها و شرکت های بین المللی، بهره گیری از این ابزارها و تطبیق آنها با شرایط بومی سازمان ها و شرکت های داخلی می تواند در شکل گیری فضای جدید برای اولویت گذاری و هدایت فعالیت های توسعه ی فناوری در سازمان ها، تأثیرگذار باشد.

سرفصل دوره:

معرفی

انواع نقشه راه و کاربردشان

فرایند تدوین نقشه راه

تحلیل گذشته نگر و اینده گر

جمع بندی و توصیه

هزینه دوره: ۲۵۰ تومان

نواندیشی برای هزاره نوین

این دوره آموزشی یکی از نخستین دوره های آموزشی در سطح کشور است که با هدف ارائه مفاهیم ، ایدها و روش های آینده پژوهی برگزار می شود تا ادبیات غنی آینده پژوهی را به طور کسترده در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

گرچه بسیاری از مردم هنوز دانش آینده پژوهی را با اشعار نوستر آداموس و پیشگویی های قرون وسطایی مترادف می دانند؛ اما در خلال سال های پایانی قرن بیستم، رشته تحقیقاتی جدیدی به آهستگی رشد نمود. هر چه دانش آینده پژوهی برای کسب منافع تجاری تکامل یافت، امااین قبیل کاربردهای ابزاری به هیچ وجه نمی توانست محرک اصلی آینده پژوهان باشد. از دهه ۱۹۶۰ به بعد ، تعداد فزاینده ای از دانشمندان ، محققان و نوآوران علوم اجتماعی از شاخه های متعدد، توجه خود را به رشته ی آینده پژوهی معطوف کردند. اصولا غایت این رشته، شناسایی و درک آینده ای مطلوب برای انسان ها و یافتن راه های تحقق آن است. این دوره آموزشی به منزله ی نوک یک کوه یخ بسیار بزرگ است که مفاهیم دانش آینده پژوهی را به زبان ساده بیان می کند. در مجموع چشم انداری وسیع ، عمیق و جذاب از دانش آینده پژوهی را برای متقاضیان ترسیم می نماید.

بررسی دلایل شکست پروژه ها و نقش آن در طراحی و توسعه محصول

اصول و قدرت چشم انداز

چشم انداز، مبدا و مایه ی امید زندگی است. بزرگترین نعمت بشر، نه نعمت بینایی که موهبت چشم انداز است. عملکرد چشم، دیدن و میوه ی دل، چشم انداز است . چشم های زیادی میتوانند نگاه کنند، اما به ندرت میتوان چشمی یافت که می بیند. هیچ چیز نوین یا ارزشمندی در زمین بدون چشم انداز محقق نشده است. هیچ ابداع ، توسعه، یا فتح بزرگی بدون الهام منبع اسرارآمیزی به نام چشم انداز ممکن نبوده است.

به واسطهی چشم اندازِ پرواز، برادران رایت موفق به ابداع هواپیما شدند؛ توماس ادیسون در پرتو چشم اندازِ نور، لامپ روشنایی را اختراع کرد؛ و چشم اندازِ رایانه در اندازه ی رومیزی، محرک استفان جابز در ابداع رایانه ی رومیزی شد. چشم اندازِ امکان استفاده ی همگانی از نرم افزار با کاربری آسان، الهام بخش بیل گیتس در توسعه ی امپراطوری جهانی میکروسافت بود. چشم انداز، نیروی پیشرفت است.

دنیای امروز به شدت به چشم انداز نیاز دارد. حتا نیم نگاهی گذرا به شرایط حاکم در دنیای قرن بیست و یکم ترس، ناامیدی، عدمقطعیت، عدمامنیت، آسیب های روحی و اجتماعی، افسردگی، اوهامزدگی، یاس، و استیصال را به تصویر میکشد. تهدید فروپاشی اقتصادی، پراکندگی اجتماعی، فساد اخلاقی، تعارض مذهبی، عدم ثبات سیاسی، بیماری های همگانی در سراسر دنیا، پاکسازی قومی نژادی، و برخورد تمدن ها دال بر ضرورت وجود رهبری است که مرزهای روزمرگی را درنوردیده، آینده ی مطلوب را به تصویر کشد، از رویا به واقعیت بدل کند، و همگان را به پیروی از این رویا برانگیزد.

بسیاری از مردم نه چشماندازی دارند و نه میدانند چگونه میتوان به آن دست یافت. گروه دیگر از نعمت چشم انداز برخوردارند، اما مات و مبهوت نمیدانند با این موهبت چه کنند. و گروهی دیگر در حالی که چشم انداز دارند، از آن به دلیل یاس، اوهام، و نشانه های شکست دست می شویند. حال چنان چه شما جزء یکی از این دسته ها هستید؛ دوره آموزشی “اصول و قدرت چشم انداز” به شما در درک ماهیت و تعریف چشم انداز، تعیین و بازیابی چشم انداز شخصی، هرچه ساده تر کردن موضوع، و نهایتاً مستندسازی آن کمک می کند.

سرفصل دوره:

چشم انداز چیست؟

دوازده اصل تحقق چشم انداز شخصی

چگونه برنامه ی چشم انداز شخصی خود را بنویسید.

گامهای عملی برای تبدل چشم انداز به واقعیت

هزینه دوره: ۲۵۰ هزارتومان

آموزش پایتون

نرم افزار پایتون به صورت غیر حضوری و خصوصی