بعد از ارسال ایده و طرح تان در ۲۴ ساعت آینده در مورد طرح تان در صفحه انجمن ایده پردازان نکاتی تکمیلی و امکان پذیری آن و مراحل تحقق ایده به محصول را می توانید دنبال نمایید. همچنین می توانید فایل یا تصویر را به صورت پیوست ارسال نماید.

Browse...

حجم فایل ارسالی حداکثر ۱۰ مگابایت قابل ارسال است.

Please wait...