در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟ توسعه فناوری مقدم بر توسعه محصول است. و از طرح های توسعه ای که منوط به توسعه سایر فناوری ها است پرهیز شود. این مهم از طریق تبیین وضعیت مطلوب فناوری ها و نقشه راه آنها بدست می آید.

قلمرو نگهداری و تعمیرات، تروتکنولوژی و لجستیک

واژه لجستیک به معنای پشتیبانی می باشد. مفهوم این واژه کمک رسانی به خط مقدم جبهه از طریق خرید، ذخیره، حمل و نقل و نگهداری و تعمیرات سیستم (تجهیزات) و محصولات مورد نیاز و آموزش است. این واژه زمانی برای تجهیزات بکار می رود منظور همان «نگهداری و تعمیرات» است. در سال ۱۹۶۵ وزارت دفاع […]

ضرورت نگهداری و تعمییرات از دیدگاه اسلام

در مکتب اسلام مبانی بسیار قدرتمندی در قالب آیات و روایات وجود دارد که به طور مستقیم و یا به کنایه ، انسان ها را به استفاده بهینه و مراقبت از دارایی های فیزیکی، ترغیب و وادار می کند و اتلاف و استفاده بی مورد از سرمایه مورد نکوهش قرار گرفته است. ممکن است سوال […]

ترو تکنولوژی (Terotechnology)

واژه «ترو تکنولوژی» نرکیب کلمه یونانی (Terin) به معنای نگهبانی و حفاظت و کلمه (Technology) به معنای دانش فنی است و معنای تحت اللفظی آن «دانش حفاظت فنی» یا «مدیریت فنی» است. تعریف تروتکنولوژی در موسسه استانداردهای انگلیس تحت استاندارد BS 3811-1974 ثبت گردیده است. کمیته تروتکنولوژی در آوریل ۱۹۷۰ در انگلستان تاسیس و فعالیت […]