کتابخانه الکترونیکی مهندسی سیستم

برای سهولت می توانید عبارت عنوان کتاب یا استاندارد خود را جستجو نمایید و سپس آن را رایگان دانلود نمایید.

ردیفعنوان ۱
۱تفکر سیستمی
۲ INCOSE SE Terms Glossary-1998
۳ INCOSE Systems Engineering Handbook - A “What To” Guide For
۴ INCOSE Systems Engineering Handbook-A “HOW TO” GUIDE For All
۵ INCOSE Systems Engineering Handbook-A Guide For System Life
۶ INCOSE Systems Engineering Measurement Primer
۷ INCOSE Systems Engineering Vision 2020
۸ MBSE_Methodology_Survey
۹ Configuration management procedure-2003
۱۰ MISSION ASSURANCE GUIDELINES
۱۱ MSFC_HDBK1912A-1994- Vol1
۱۲ MSFC_HDBK1912A-1994- Vol2
۱۳ NASA NPG 7120.5B - NASA Program and Project Management Proce
۱۴ NASA NPR 7120.5 - NASA Space Flight Program and Project Mana
۱۵ NASA NPR 7120.5C - NASA Program and Project Management Proce
۱۶ NASA NPR 7120.5D - NASA Space Flight Program and Project Man
۱۷ NASA NPR 7120-81 - NASA Space Flight Program and Project Man
۱۸ NASA NPR 7123.1A - Systems Engineering Processes and Require
۱۹ NASA Project Management And System Engineering Handbook
۲۰ NASA Project Process Flow Wall Chart
۲۱ NASA System Engineering “Toolbox” for Design-Oriented Engine
۲۲NASA System Engineering Management Plan (SEMP)
۲۳ NASA Systems Engineering Handbook-SP-610S
۲۴ NASA Systems Engineering Handbook-SP-6105 Rev1
۲۵ NASA Systems Engineering Processes And Requirements - NPG 71
۲۶ NASA Systems Engineering Program Leadership Development
۲۷ NASA Work Breakdown Structure Reference Guide
۲۸ ANSI-EIA-632-1998
۲۹ AS9100-2001
۳۰ EIA-731.1-2002
۳۱ IEEE Std 1074-1997
۳۲ IEEE Std 1220-1998
۳۳ IEEE Std 1220-2005
۳۴ IEEE Std 1233- 1998
۳۵ ISO-10007-1995
۳۶ ISOIEC 15288 -2000
۳۷ ISOIEC 15288-2008
۳۸ ISOIEC 26702-2007
۳۹ ISOIEC JTC 1SC 7WG 7-2002
۴۰ MIL- HDBK 881A - 2005
۴۱ MIL- STD - 881B-1993
۴۲ MIL-STD-499-1969
۴۳ MIL-STD-499A-1974
۴۴ MIL-STD-499B-DRAFT-1993
۴۵ MIL-STD-499C-DRAFT-2005
۴۶ MIL-STD-881C-2011
۴۷ SECMM-1995
۴۸ TOR-2005(8583)-3
۴۹ TOR-2009(8583)-8545
۵۰ Architecture And Principles Of Systems Engineering
۵۱ Engineering Mega-Systems
۵۲ Essentials Of Project And Systems Engineering Management
۵۳ Guide to the Software Engineering Body of Knowledge
۵۴ SMC Systems Engineering Primer & Handbook
۵۵ System Analysis, Design, And Development Concepts, Principle
۵۶ System Engineering Fundamental
۵۷ Systems Engineering A 21st Century Systems Methodology
۵۸ Systems Engineering Guide
۵۹ Systems Engineering Guidebook For Its
۶۰NASA WBS 2010
۶۱ Systems Of Systems Engineering-Principles And Applications
۶۲برنامه های قابلیت اطمینان برای سیستم ها و تجهیزات
۶۳ ISO-10007-1995
۶۴ISO 24748-4 : Systems engineering planning۱