انواع ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت سوم

انواع ره نگاشت ها در کارگاه ره نگاشت فناوری ( ۱۹۹۸ ) حداقل یک دوجین از کاربردهای گوناگون ره نگاشت ها ارایه شد . این کاربردها، طیف گستردهای را پوشش میدهند که برخی از آنها عبارتند از: ۱-ره نگاشت های علوم  تحقیقات (همانند نگاشت علوم) ۲-ره نگاشت های گذارصنعتی (همچون طرح صنعتی کانادا) ۳-ره نگاشت […]

ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت دوم

یک دسته از تعریف ها و توصیف های متداول از ره نگاشت علوم و فناوری، شامل بازنمایی ابعاد قابل تصور از روابط ساختاری و زمانی میان عناصر علوم و فناوری است. در این دسته از تعاریف، یک ره نگاشت علوم و فناوری را می توان همانند نقشه ی بزرگراههای عمومی، یک طرح مفهومی منسجم (نه […]

چگونه رهبران بزرگ الهام‌بخش عمل می‌شوند؟ – سایمون سینک