نوشته‌ها

تعریف نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن (قسمت چهارم)

در جدول زیر الگوهای معرفی شده در قسمت سوم با هم مقایسه شده است.

نام الگوویژگی هادوره تاریخی
الگوی فشار فناوری*ساده خطی مرحله اي
*تاکید بر تحقیق و توسعه
*بازار مکانی براي به ثمر رسیدن تحقیق و توسعه است.
از 1950 تا اواسط دهه 1960
الگوي کشش
بازار
*ساده خطی مرحله اي
*تاکید بر بازاریابی
*بازار منشا پیدایش ایده ها برای جهت دهی به تحقیق و توسعه می باشد.
*تحقیق و توسعه نقشی انفعالی دارد.
از اواسط دهه 1960 تا اوایل دهه 1970
الگوي پیوندي*مرحله اي اما با حلقه هاي بازخوردي
*ترکیب کشش و فشار
*توازن میان تحقیق و توسعه و بازاریابی
*تاکید بر یکپارچه سازي میان تحقیق و توسعه و بازاریابی
از اواسط دهه 1970 تا اواسط دهه 1980
الگوي یکپارچه*توسعه موازي به وسیله تیم توسعه یکپارچه
*پیوند هاي قوي با تامین کنندگان
*ارتباط نزدیک با مشتریان پیشرو
*تاکید بر یکپارچه سازي میان تحقیق و توسعه و ساخت
*همکاري افقی
از اوایل دهه 1980 تا اواسط دهه 1990
الگوي سیستمی و شبکه سازی*توسعه موازي کاملاً یکپارچه
*تمرکز نوك پیکان استراتژي بر مشتري
*پیوند استراتژیک با تامین کنندگان رده اول
*پیوند هاي افقی
*تاکید بر انعطاف پذیري شرکت ها و سرعت توسعه
*تمرکز بیشتر بر کیفیت و دیگر عوامل غیر قیمتی
از اوایل 1990 تاکنون