چگونه فناوری ها را توسعه دهیم؟

چگونه فناوری ها را توسعه دهیم؟

همانطور که می دانید توسعه فناوری موجب قدرت و اقتدار ملی میگردد.

 1. اتخاذ رویکردی فرآیندی، شبکه مدار و مشارکت و همکاری کلیه سازمان های صنعتی در توسعه فناوری ها و ایجاد شبکه توسعه دهندگان فناوری و مدیریت بر ازتباطات مبتنی بر اعتماد ، اطمینان، صداقت و شایستگی

 2. توجه به زنجیره تامین شامل مصرف کننده، تامین کننده و توسعه دهنده در راستای توسعه فناوری

 3. به کارگیری الگوهای متنوع توسعه فناوری متناسب با ماهیت، رمینه و نوع شناسی و مسیر هر فناوری

 4. توسعه کارآفرینی با هدف ایجاد کسب  کارهای جدید بر اساس فناوری های توسعه یافته

 5. ایجاد رابطه پویا و مستمر بین مراکز تحقیقاتی و شرکت های توسعه محصول، پارک های علم و فناوری، سازمان های علمی ، تحقیقاتی و صنعتی کشور

 6. توسعه دانش به ارگیری فناوری پیشرفته تجاری

 7. پرهیز از توسعه فناوری های صنعتی هم ارز

 8. بهینه سازی فناوری های موجود و یا ادغام فناوری ها با افزایش اثربخشی و کارایی و ملاحظات اقتصادی

 9. توسعه ژنریک فناوری ها و ایجاد تنوع در طراحی محصولات با فناوری های مشابه

 10. ایجاد صنایع نوین مبتنی بر فناوری های پیشرفته در صروت لزوم

 11. توسعه فناوری های با سطح آمادگی فناوری کمتر از شش با استفاده از روش تحقیق و توسعه درونزا

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

توسعه فناوری مقدم بر توسعه محصول است. و از طرح های توسعه ای که منوط به توسعه سایر فناوری ها است پرهیز شود. این مهم از طریق تبیین وضعیت مطلوب فناوری ها و نقشه راه آنها بدست می آید.