• مهندسی سیستم

    رویکردی است روشمند که در مسیر تحقق یک سیستم دسترسی سیستم را با پیچیدگی ها و در ابعاد مختلف به اهداف نهایی اش تضمین می نماید.

  • مهندسی سیستم

    رویکردی است روشمند که در مسیر تحقق یک سیستم دسترسی سیستم را با پیچیدگی ها و در ابعاد مختلف به اهداف نهایی اش تضمین می نماید. منظور از رویکرد همان طراحی است و منظور از اهداف مشتری و کاربر است.

تعریف نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن (قسمت چهارم)

در جدول زیر الگوهای معرفی شده در قسمت سوم با هم مقایسه شده است.  

مبانی مهندسی قابلیت اطمینان (Reliability)

۱- تئوری قابلیت اطمینان: بیان مفاهیم ریاضی اولیه برای تعریف قابلیت اطمینان توزیع های آماری بکار رفته در مدل های قابلیت اطمینان توزیع های پیوسته توزیع های گسسته مدل سازی خرابی منحنی عملی نرخ خرابی (منحنی وان) مدل سازی قابلیت اطمینان ساختارهای ساده ساختارهای سری R(t)=R1*R2*….*Rn ساختارهای موازی R(t)=1-(1-R1)*(1-R2)*…(1-Rn) ساختارهای مرکب ۲-مشخصات قابلیت اطمینان مشخص […]

تجزیه و تحلیل عوامل خرابی و تاثیرات آن

FMEA یک روش قابلیت اطمینانی می باشد که تمام خرابی های ممکن را در طراحی سیستم مورد نظر در محدوده و چارچوب خود مستند می سازد. توسط تجزیه و تحلیل عوامل خرابی را بر عملکرد سیستم را تعیین می کند و نقاط تک خرابی (Point Single Failure)  را شناسایی می کند.(به عبارت دیگر آن خرابی […]

تعریف نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن (قسمت سوم)

فرآیند نوآوری مبتنی بر فشار فناوری: در این الگو ، نوآوری در طی یک فرآیند خطی ایجاد شده و از مرحله پژوهش پایه، شروع شده و در نهایت به بازار ختممی شود. در این الگو فرصت های ناشی از تحقیق و توسعه است و بازار به عنوان دریافت کننده نتایج تحقیق و توسعه می باشد. […]

نظام (دیسیپلین) تست و ارزیابی

نظام (دیسیپلین) تست و ارزیابی جهت مدیریت یک برنامه دستیابی ، وجود اطلاعات، حساس و حیاتی می باشد. این اطلاعات شامل اطلاعاتی در خصوص قابلیت ها ومحدودیت های سیستم و ریسکهای تاثیرگذار بر هزینه آن، زمان بندی توسعه و عملکردمی باشد. در حقیقت عمده ترین دستاوردهای تست و ارزیابی، داده هایی جهت مدیریت کاهش ریسک […]

فرآیند تست و ارزیابی

فرآیند تست و ارزیابی تست و ارزیابی فرآیندی است که توسط آن یک سیستم یا زیرسیستم یا قطعات وبخش های یک دستگاه موردآزمایش قرار می گیرد وسپس داده و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا اطلاعاتی راجع به عملکرد را فراهم سازد. به عبارت دقیق تر تست وارزیابی، توانایی گمانه زنی […]

تعریف و هدف تست و ارزیابی (test and evaluation)

تعاریف تست و ارزیابی تست عبارت است از هر برنامه ، روش یا دستورالعملی که به منظور بدست آوردن، تحقیق یا صحه گذاری، یا تهیه داده ها جهت ارزیابی هر یک از موارد زیر طراحی می گردد: ۱-پیشرفت در انجام رساندن اهداف توسعه ای ۲-عملکرد، قابلیت های عملیاتی و شایستگی سیستم ها، زیر سیستم ها، […]

مهندسی قابلیت اطمینان

تعاریف: ساده ترین تعریف قابلیت اطمینان عبارت است از: Long life without failure or Absence of Failure از منظر طراحی: Reliability is concerned with avoiding failures of equipment and processes by proper design and careful operation of the equipment by trained personnel in a specified environment for a give time interval. قابلیت اطمینان همان کیفیت […]

چرا از DSM باید استفاده کنیم؟

پیچیدگی های جهان ما هر روز در حال افزایش است. همانطور که دریافت ما از طبیعت در هر دو سطح خرد و کلان بیشتر و بیشتر می شود، به همان نسبت حجم اطلاعات انباشته مان به صورت نمایی در حال افزایش است. ما اطلاعاتی را از ذرات ریز اتمی تا کهکشان های دور مشاهده و […]

هزینه یابی دور عمر (Life Cycle Costing)

منظور از دوره عمر یک محصول، فاصله زمانی بین طرح نیاز و ایده تا پایان دوره استفاده از محصول (و بر کناری یا انهدام آن) است. فعالیت هایی که نوعا در این فاصله زمانی صورت می گیرد. عبارتند از: شناسایی نیاز مصرف کننده تحقیق و توسعه (تحلیل بازار، مطالعات امکانسنجی، طراحی مفهومی،طراحی اولیه، طراحی تفصیلی، […]

در حال بارگذاری