از صاحبنظران، کارشناسان و اندیشمندان گرامی دعوت به عمل می آید مقالات تالیفی، ترجمه ای یا گردآوری خود را مطابق محورهای ذکر شده و ویژگی نشریه علمی-ترویجی تنظیم و آن را ارسال نماید.

مقاله برگزیده هر شماره ضمن تقدیر از نگارنده در شماره بعدی معرفی خواهد شد.

فصلنامه تحقق محصول دارای مجوز به شماره ۷۸۸۶۶ از وزارت ارشاد-مطبوعات می باشد.

شرایط پذیرش مقالات

شرایط پذیرش و ساختار مقاله برای فصلنامه تحقق محصول :

دانلود فایل راهنمای نویسندگان در قالب فایل : راهنمای نویسندگان

دانلود فایل راهنمای نویسندگان در قالب فایل pdf: راهنمای نویسندگان

ثبت نام جهت دریافت فصلنامه تحقق محصول