کتابخانه الکترونیکی مهندسی سیستم

برای سهولت می توانید عبارت عنوان کتاب یا استاندارد خود را جستجو نمایید و سپس آن را رایگان دانلود نمایید.

ردیفعنوان 1
1تفکر سیستمی
2 INCOSE SE Terms Glossary-1998
3 INCOSE Systems Engineering Handbook - A “What To” Guide For
4 INCOSE Systems Engineering Handbook-A “HOW TO” GUIDE For All
5 INCOSE Systems Engineering Handbook-A Guide For System Life
6 INCOSE Systems Engineering Measurement Primer
7 INCOSE Systems Engineering Vision 2020
8 MBSE_Methodology_Survey
9 Configuration management procedure-2003
10 MISSION ASSURANCE GUIDELINES
11 MSFC_HDBK1912A-1994- Vol1
12 MSFC_HDBK1912A-1994- Vol2
13 NASA NPG 7120.5B - NASA Program and Project Management Proce
14 NASA NPR 7120.5 - NASA Space Flight Program and Project Mana
15 NASA NPR 7120.5C - NASA Program and Project Management Proce
16 NASA NPR 7120.5D - NASA Space Flight Program and Project Man
17 NASA NPR 7120-81 - NASA Space Flight Program and Project Man
18 NASA NPR 7123.1A - Systems Engineering Processes and Require
19 NASA Project Management And System Engineering Handbook
20 NASA Project Process Flow Wall Chart
21 NASA System Engineering “Toolbox” for Design-Oriented Engine
22NASA System Engineering Management Plan (SEMP)
23 NASA Systems Engineering Handbook-SP-610S
24 NASA Systems Engineering Handbook-SP-6105 Rev1
25 NASA Systems Engineering Processes And Requirements - NPG 71
26 NASA Systems Engineering Program Leadership Development
27 NASA Work Breakdown Structure Reference Guide
28 ANSI-EIA-632-1998
29 AS9100-2001
30 EIA-731.1-2002
31 IEEE Std 1074-1997
32 IEEE Std 1220-1998
33 IEEE Std 1220-2005
34 IEEE Std 1233- 1998
35 ISO-10007-1995
36 ISOIEC 15288 -2000
37 ISOIEC 15288-2008
38 ISOIEC 26702-2007
39 ISOIEC JTC 1SC 7WG 7-2002
40 MIL- HDBK 881A - 2005
41 MIL- STD - 881B-1993
42 MIL-STD-499-1969
43 MIL-STD-499A-1974
44 MIL-STD-499B-DRAFT-1993
45 MIL-STD-499C-DRAFT-2005
46 MIL-STD-881C-2011
47 SECMM-1995
48 TOR-2005(8583)-3
49 TOR-2009(8583)-8545
50 Architecture And Principles Of Systems Engineering
51 Engineering Mega-Systems
52 Essentials Of Project And Systems Engineering Management
53 Guide to the Software Engineering Body of Knowledge
54 SMC Systems Engineering Primer & Handbook
55 System Analysis, Design, And Development Concepts, Principle
56 System Engineering Fundamental
57 Systems Engineering A 21st Century Systems Methodology
58 Systems Engineering Guide
59 Systems Engineering Guidebook For Its
60NASA WBS 2010
61 Systems Of Systems Engineering-Principles And Applications
62برنامه های قابلیت اطمینان برای سیستم ها و تجهیزات
63 ISO-10007-1995
64ISO 24748-4 : Systems engineering planning1

در حال بارگذاری